Tłumaczenia poświadczone

DSCN3508(1)Tłumacz przysięgły to osoba zaufania publicznego, biegła w języku obcym i ojczystym, powołana przez organ państwowy i wpisana na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce reguluje Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2004 r. nr 273 poz. 2702).

Tłumaczenie poświadczone to tłumaczenie sporządzone według określonych prawem zasad, opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego, który poświadcza zgodność tłumaczenia z okazanym tekstem źródłowym. Tłumaczenie poświadczone stanowi dokument wprowadzany do obrotu prawnego w miejsce dokumentu w języku obcym i jako takie podlega wpisowi do Repertorium czynności tłumacza przysięgłego.

Sporządzając tłumaczenie poświadczone, tłumacz nie tylko przekłada treść, ale opisuje również wszystkie pozostałe elementy dokumentu, takie jak pieczęcie, podpisy, godła państwowe, logotypy, znaki wodne, odręczne dopiski itp. W formule poświadczającej tłumacz określa charakter dokumentu źródłowego (oryginał, kopia, odpis), dlatego zlecając sporządzenie tłumaczenia poświadczonego np. na podstawie skanu przesłanego pocztą elektroniczną, należy upewnić się, że taka forma jest akceptowana przez organ, któremu tłumaczenie zostanie przedłożone. W przypadku tłumaczenia sporządzonego na podstawie kopii dokument źródłowy łączy się z tłumaczeniem w sposób trwały.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych, strona rozliczeniowa tłumaczenia poświadczonego liczy 1125 znaków ze spacjami. Stronę rozpoczętą liczy się za całą.

Typowe dokumenty wymagające tłumaczenia poświadczonego:

- dokumenty stanu cywilnego (odpisy aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu),

- dokumenty rejestracyjne i dotyczące działalności podmiotów gospodarczych (odpisy z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON, statuty, umowy spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy / Zgromadzenia Wspólników, pełnomocnictwa, umowy, akty notarialne, sprawozdania finansowe),

- dokumenty wymagane do stwierdzenia nabycia spadku,

- dokumenty dotyczące spraw z zakresu prawa rodzinnego (świadczenia alimentacyjne, przysposobienie, rozwód itd.),

- dokumenty poświadczające wykształcenie i staż pracy (świadectwa szkolne, dyplomy ukończenia studiów, zaświadczenia o ukończeniu kursów i nabyciu uprawnień, świadectwa pracy),

- dokumenty wymagane do rejestracji pojazdów (dowód rejestracyjny, książka pojazdu, polisa ubezpieczeniowa, umowa sprzedaży),

- dokumenty wymagane do udzielenia sakramentów (metryki chrztu, zaświadczenia dla rodziców chrzestnych, zaświadczenia o uczestnictwie w katechezie szkolnej, zaświadczenia o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej, zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, świadectwa ślubu kościelnego itp.).